Free intake for Coaching and Personal Training
The body achieves what the mind believes.
The secret of getting ahead is getting started.
ʕっ• ᴥ • ʔっ Dont forget, you're worth it & AMAZING
 • Nederlands
 • Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden BAER Lifestyle
  BAER Lifestyle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77634004 en is gevestigd aan Sydneystraat 128 (3047 BP) te Rotterdam.

  Artikel 1 - Begrippen
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  2. Aanbod: Ieder schriftelijk en/of elektronisch aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
  3. Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
  4. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van BAER Lifestyle.
  5. Producten: De Producten die door BAER Lifestyle worden aangeboden zijn kledingstukken, mode accessoires, sportartikelen, lifestyle artikelen alsmede elektrische apparaten.
  6. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: BAER Lifestyle.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van BAER Lifestyle en iedere Overeenkomst tussen BAER Lifestyle en een Koper en op elk Product dat door BAER Lifestyle wordt aangeboden.
  2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BAER Lifestyle aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van BAER Lifestyle zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
  3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met BAER Lifestyle is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

  Artikel 3 - Het Aanbod
  1. Alle door BAER Lifestyle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
  2. Het door BAER Lifestyle gedane Aanbod is vrijblijvend. BAER Lifestyle is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft BAER Lifestyle het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor BAER Lifestyle gegronde reden te weigeren.
  3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen BAER Lifestyle niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). BAER Lifestyle kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
  4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van BAER Lifestyle zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BAER Lifestyle niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
  6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

  Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van BAER Lifestyle heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
  2. Een Aanbod kan door BAER Lifestyle gedaan worden via de website.
  3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met BAER Lifestyle, zal BAER Lifestyle de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
  4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is BAER Lifestyle daaraan niet gebonden.
  5. BAER Lifestyle is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
  6. Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
  7. Producten die wegens hygiënische redenen of een beperkte houdbaarheid niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

  Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
  1. BAER Lifestyle zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft BAER Lifestyle het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
  3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BAER Lifestyle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BAER Lifestyle worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BAER Lifestyle zijn verstrekt, heeft BAER Lifestyle het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
  4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is BAER Lifestyle niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor BAER Lifestyle, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
  5. BAER Lifestyle kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
  6. BAER Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat BAER Lifestyle is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BAER Lifestyle bekend was.
  7. Koper vrijwaart BAER Lifestyle voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

  Artikel 6 - Levering
  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door BAER Lifestyle of er door andere omstandigheden buiten de macht van BAER Lifestyle enige vertraging ontstaat, heeft BAER Lifestyle recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient BAER Lifestyle schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BAER Lifestyle gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door BAER Lifestyle of een externe vervoerder is BAER Lifestyle, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het geval Koper het bereikte minimum aankoopbedrag heeft bereikt, zullen de bezorgkosten komen te vervallen.
  5. Indien BAER Lifestyle gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan BAER Lifestyle ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien BAER Lifestyle een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
  7. BAER Lifestyle is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. BAER Lifestyle is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. BAER Lifestyle behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

  Artikel 7 - Verpakking en transport
  1. BAER Lifestyle verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
  3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

  Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties
  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. BAER Lifestyle erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan BAER Lifestyle te worden gemeld op [email protected]. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van BAER Lifestyle op de wijze zoals door BAER Lifestyle aangegeven.
  5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan BAER Lifestyle, conform de retour instructies van BAER Lifestyle. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
  6. BAER Lifestyle is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
  7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  8. Indien Verkoper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
  9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan BAER Lifestyle te wijten is, zal BAER Lifestyle na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op BAER Lifestyle.

  Artikel 9 - Prijzen
  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
  4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop BAER Lifestyle geen invloed heeft, kan BAER Lifestyle deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

  Artikel 10 - Betaling en incassobeleid
  1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Betaling kan eveneens achteraf in termijnen geschieden indien dit uitdrukkelijk overeen is gekomen.
  2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van BAER Lifestyle. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van BAER Lifestyle een andere betalingstermijn overeenkomen.
  4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is BAER Lifestyle gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van BAER Lifestyle op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
  6. BAER Lifestyle heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. BAER Lifestyle kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. BAER Lifestyle kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Koper eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
  8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal BAER Lifestyle zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  9. Indien BAER Lifestyle meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

  Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door BAER Lifestyle geleverde zaken, blijven eigendom van BAER Lifestyle totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met BAER Lifestyle gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht BAER Lifestyle zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat BAER Lifestyle haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan BAER Lifestyle of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BAER Lifestyle zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. BAER Lifestyle heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van BAER Lifestyle. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal BAER Lifestyle zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan BAER Lifestyle worden vergoed door Koper.

  Artikel 12 - Garantie
  1. BAER Lifestyle staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper. Op de elektrische producten geeft BAER Lifestyle 1 jaar garantie.
  2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen door de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval van strijdigheid prevaleert de garantie zoals deze door de fabrikant wordt verstrekt. BAER Lifestyle is slechts verantwoordelijk voor het beschikken van de eigenschappen van het product welke koper in alle redelijkheid mocht verwachten aanwezig te zijn.
  3. Koper kan slechts een beroep doen op de door BAER Lifestyle gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
  4. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is BAER Lifestyle gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
  5. De garantie vervalt indien:
  (i) de garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting vervalt.
  (ii) zolang koper jegens BAER Lifestyle in verzuim is;
  (iii) indien koper zelf reparatie-, montage- en/of onderhoudswerkzaamheden heeft verricht, of dit door derden heeft laten verrichten;
  (iv) in geval van blootstelling aan abnormale omstandigheden en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften;
  (v) bovengemiddelde slijtage althans slijtage als gevolg van exceptioneel gebruik;

  Artikel 13 - Gebruiksvoorschriften Producten
  1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van BAER Lifestyle op te volgen.
  2. Koper dient de Producten zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de Producten in het meegeleverde verpakking te worden bewaard.
  3. In verband met de materialen dient de Koper niet met Producten te gaan zwemmen, douchen, sporten (tenzij sprake is van sportkleding) en/of slapen. Ook dient Koper rekening te houden met (schadelijke) stoffen van make-up, parfum, verzorgings- en reinigingsproducten die de Producten kunnen aantasten, beschadigen en/of laten verkleuren. Indien Koper in deze situaties de Producten draagt, kunnen de Producten kleur verliezen, schade oplopen of op een andere manier aangetast worden. In geen van deze gevallen heeft Koper recht op gratis herstel of reparatie en vervalt de garantie.
  5. Koper en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten.
  6. Een Koper kan ten gevolge van een hogere zuurgraad (van nature of door alcohol- of medicijngebruik) van haar huid eerder verkleuringen van Producten veroorzaken. Hiervoor is BAER Lifestyle in geen geval aansprakelijk.

  Artikel 14 - Opschorting en ontbinding
  1. BAER Lifestyle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Bovendien is BAER Lifestyle bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met BAER Lifestyle gesloten Overeenkomst voortvloeien.
  3. Voorts is BAER Lifestyle bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BAER Lifestyle op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer BAER Lifestyle de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
  5. BAER Lifestyle behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 15 - Beperking aansprakelijkheid
  1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door BAER Lifestyle leidt tot aansprakelijkheid van BAER Lifestyle jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door BAER Lifestyle in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van BAER Lifestyle is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  2. BAER Lifestyle is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
  3. BAER Lifestyle is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. BAER Lifestyle levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  4. BAER Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
  5. BAER Lifestyle is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  6. BAER Lifestyle staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens BAER Lifestyle verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van BAER Lifestyle vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij BAER Lifestyle binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

  Artikel 16 - Overmacht
  1. BAER Lifestyle is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van BAER Lifestyle, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan BAER Lifestyle zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van BAER Lifestyle en (xi) overige situaties die naar het oordeel van BAER Lifestyle buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. BAER Lifestyle heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BAER Lifestyle haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zover BAER Lifestyle ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BAER Lifestyle gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

  Artikel 17 - Risico overgang
  Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van BAER Lifestyle verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

  Artikel 18 - Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van BAER Lifestyle berusten uitsluitend bij BAER Lifestyle en worden niet overgedragen aan Koper.
  2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van BAER Lifestyle rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BAER Lifestyle. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door BAER Lifestyle geleverde zaken, dient BAER Lifestyle expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van BAER Lifestyle rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

  Artikel 19 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
  1. BAER Lifestyle gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal BAER Lifestyle de betrokkene hierover informeren.
  2. Indien BAER Lifestyle op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 20 - Klachten
  1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van BAER Lifestyle en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil BAER Lifestyle de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. BAER Lifestyle zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 21 - Toepasselijk recht
  1. Op elke Overeenkomst tussen BAER Lifestyle en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. BAER Lifestyle heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen BAER Lifestyle en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

  Rotterdam, 24 november 2020

  Recepten EAT SLEEP TRAIN (REP)EAT

  • Ongezonde receptennn! 08 Jan

   ReceptenOngezonde receptennn!

   Een verzameling van ongezonde recepten, want ja waarom niet!? We hebben ook een gezonde sectie, dus geen zorgen komt goed met die spiertjes ouwe. Vergeet niet te genieten! #IKSPORTZODATIKKANETEN

  • Gezonde receptennn!08 Jan

   ReceptenGezonde receptennn!

   Gezonde recepten, zodat je je niet schuldig hoeft te voelen dat je zo net een gehele taart naar binnen hebt gewerkt. Heb jij leuke recepten en wil je die met ons delen ?! Let us know!

  BLOGS Get inspired

  • HITT training, leuk of niet ?!07 Mei

   BLOGSHITT training, leuk of niet ?!

   Sinds enkele weken volgen wij, Natasja en Jacob regelmatig een High Intensity Interval Training (HITT) bij BAER. Wij worden hier ontzettend blij en happy van!

  • PTSS en Sporten [deel 2]02 Oct

   BLOGSPTSS en Sporten [deel 2]

   In mijn vorige blog vertelde ik hoe ik omging met mijn mentale gesteldheid in combinatie met beweging. In deze blog zal ik meer vertellen over mijn zoektocht naar een gezonde leefstijl.

  • Autisme en sport [deel 1]06 Jul

   BLOGSAutisme en sport [deel 1]

   Gisteren had ik weer zo’n dag. Een hele dag hard gewerkt, vermoeid naar huis rijden en dan 45 minuten in de file gestaan. Het enige waar ik op dat moment aan kon denken was dat ik trek had ik KFC. In mijn vorige blog had ik al aangegeven dat dit iets is waar ik vaker mee struggle. Soms win ik de strijd die ik met mijzelf voer en soms verlies ik hem. Gisteren was ik er even van overtuigd dat ik hem zou gaan winnen.

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »